Seinäjoki Areena

Rekisteriseloste

Etusivu | Rekisteriseloste

Tämä on Seinäjoki Areena Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.4.2019 Viimeisin muutos 1.4.2019.

Rekisterinpitäjä

Seinäjoki Areena Oy, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki

Y-tunnus: 1544483-5

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Rekisteristä vastaavat henkilöt:

Asiakkuuspäällikkö Janne Tullila,
p. 050 473 7674,
email janne.tullila@seinajoki.fi

Toimistovastaava Pia Rauhala,
p. 044 550 4361,
email pia.rauhala@seinajoki.fi

Tietosuojavastaava:
Asiakkuuspäällikkö Janne tullila,
p. 050 473 7674,
email janne.tullila@seinajoki.fi

Rekisterin nimi

Seinäjoki Areena Oy:n asiakasrekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus
– tarjous tai sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on osto-, myynti, tarjous- ja sopimuskäsittely,  yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Yhtiön oikeutettu etu on käyttää tietoja myös suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Yritys/yhdistys/organisaatio
Y-tunnus
Rekisterinumero (yhdistykset)
Laskutusosoite
Puhelinnumero
Yhteyshenkilön nimi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
Yhteyshenkilön email

Henkilön nimi
Henkilötunnus
Laskutusosoite
Puhelinnumero
Email

Tietoja säilytetään Seinäjoki Areena Oy:n asiakasrekisterissä kirjanpitolain sekä muun lainsäädännön vaatimat 6 vuotta, jonka jälkeen tiedot anonymisoidaan. Tietojen anomymisointi suoritetaan kolmen vuoden välein.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja kerätään myös päättäjärekistereistä, asiakastietokannoista sekä julkisista verkkosivustoista, sen mukaan mitä yrityksen oikeutettu etu mahdollistaa lain mukaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (Seinäjoki Areena Oy, Asiakkuuspäällikkö Janne Tullila, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (Seinäjoki Areena Oy, Asiakkuuspäällikkö Janne Tullila, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (30vrk).